ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോറ്റ് സാദൃശ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ വിലക്കുന്ന ആയത്തുകള്‍

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം