അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിലും വിഭാഗീയതയിലുമുള്ള സാദൃശ്യം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം