ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോട് സാദൃശ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം