റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ പന്ത്രണ്ടിനുള്ള നബിദിനാഘോഷം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം