സ്വര്‍ഗ്ഗം

വിേശഷണം

നശ്വരമായ ഇഹലോകത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കാനുള്ള സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി ലളിതമായ ശൈലിയില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം