ഇസ്ലാമിക കുടു:ബം-(വിവാഹം)

വിേശഷണം

വിവാഹത്തിന്‍റെ വിധികള്‍,മര്യാദകള്‍,അതിന്‍റെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം