അവിശ്വാസം ഈമാനിനെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം