പര്‍ദ്ദ

വിേശഷണം

പര്‍ദ്ദ:-മുസ്ലീം സ്ത്രീയുടെ പവിത്രതയും മാന്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ പര്‍ദ്ദയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം