രണ്ട് സാക്’ഷ്യവചനത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം