വാലന്‍റീന്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

അവിശ്വാസികളുടെ ആഘോഷമായ പ്രസ്തുത ദിനം മുസ്ലീംകളും ആചരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം