ഉറ്റാലോചിക്കുക

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം