മതം- വിജയത്തിന്‍റെ അടിത്തറ

വിേശഷണം

വ്യ്ക്തിയുടെ ജനനം മുതല്‍ മരണം വരെയുള്ള സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജീവിതപദ്ധതി മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന ഇസ്ലാം മനുഷ്യ വിജയത്തിന്‍റെ അടിത്തറയാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം