മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ്

വിേശഷണം

ഗുണകാംക്ഷക്ക് ഇസ്ലാമിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ അടുത്തുമുള്ള സ്ഥാനവും മഹത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.ഭക്ഷണവും പാനീയവും പോലെ അത് മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമാണ്. നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം