റമദാനും ടെലിവിഷനും

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങളാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ ധന്യമാക്കാന്‍ വിശ്വാസി പരിശ്രമിക്കണം.പ്രസ്തുത ദിനങ്ങളില്‍ നോമ്പിന്‍റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ടെലിവിഷനിലെ സീരിയലുകളും മറ്റും ഉപേക്ഷിക്കണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം