ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുക

വിേശഷണം

ഇഛകള്‍ക്കും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും അടിമപ്പെടാതെ ഖുര്‍ആനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.മുസ്ലീം സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം