വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രത്യേകതകളും വിവരിക്കുകയും അത് പഠിക്കേണ്ടതിന്‍റെയും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കേണ്ടതിന്‍റെയും ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം