പരദൂഷണം

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നല്‍കിയ മഹാ‍അനുഗ്രഹമായ നാവിനാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തായ പരദൂഷണത്തിന്‍റെ അപകടവും അതില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം