അമേരിക്കക്കാരി വലേരിയ എന്ന യു വതിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരി വലേരിയ എന്ന യു വതിയുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണ കഥയും അതിലേക്ക് അല്ലാഹു അവരെ ആനയിച്ച പശ്ചാതലവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം