മതനിയമങ്ങളിലുള്ള അക്രമം,കാപട്യം,തെമ്മാടിത്തം എന്നിവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മതനിയമങ്ങളിലുള്ള അക്രമം,കാപട്യം,തെമ്മാടിത്തം എന്നിവയുടെ ഇനങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം