വിശ്വാസിയായ അടിമക്കുള്ള അല്ലാഹുവിന്‍റെ സംരക്ഷണം

വിേശഷണം

വിശ്വാസിയായ അടിമയെ അല്ലാഹു രണ്ട് രൂപത്തില്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത രൂപങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം