മുഹറം മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

ഹിജ്’റ കലണ്ടറിലെ ഒന്നാമത്തെ മാസമായ മുഹറത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം