മുഹറം മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്തുകള്‍

വിേശഷണം

പവിത്ര മാസമായ മുഹറത്തില്‍ തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലമില്ലാതെ ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്അത്തുകളും അതിന്‍റെ യഥര്‍ത്ഥവശവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം