മുഹറം മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുഹറം മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ പ്രസ്റ്റ്ര്ഹുത ദിവസങ്ങളില്‍ അനുഷ്ടിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങള്‍ മുതലായവ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം