ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടു പ്രാചരിപ്പിച്ചുവോ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ടു പ്രാചരിപ്പിച്ചുവോ
ഈ ദുഷ്പ്രചരണത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം