ഈമാനിന്‍റെ വര്‍ദ്ധനവും കുറവും

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുമ്പോള്‍ അത് വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ധിക്കരിക്കുമ്പോള്‍ അത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

പ്രസാധകർ:

www.al-islaam.de

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം