പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം.

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം

പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക് ജീവ ജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന കാരുണ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലഖനത്തില്‍ പരാമര്ശിക്കുന്നത്. സര്‍വ്വ സൃഷ്ടികളോടും കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തമ സൃഷ്ടി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം