അമേരിക്കക്കാരിയായ മോഡല്‍ സാറാബോക്കറുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരിയായ മോഡല്‍ സാറാബോക്കറുടെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണവും അതിന് ശേഷം അവര്‍ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യവും സമാധാനവും ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷയില്‍ വിവരിക്കുന്നു,.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം