അമേരിക്കക്കാരന്‍ ജൂതനായിരുന്ന വില്ല്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരന്‍ ജൂതനായിരുന്ന വില്ല്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയും അസ്ലാമിന്‍റെ സ്വഭാവ സംസ്കാര രംഗത്തെ മഹത്തായ മാതൃകയും വിവരിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം