പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളും വിധികളും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം