വര്‍ഷാവസാനം ആത്മ വിചിന്തനം നടത്തുന്നവര്‍

വിേശഷണം

വര്‍ഷാവസാനം ആതമ വിചാരണ നടത്തി പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും അതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം