പുതുവര്‍ഷത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍

വിേശഷണം

പുതുവര്‍ഷം ആഗതമാകുമ്പോള്‍ ശ്രെദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം