യഹ് യാ സ്കോര്ടര് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി

വിേശഷണം

ജര്യമ്മന് കാരയനായ യഹ് യാ സ്കോര്ടര് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി എന്നും അതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം തന്റെ സ്കൂളിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്നേഹം നേടാനായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം