അമേരിക്കക്കാരനായ ജൂതന് യൂസുഫ് അല് ഖത്വാബ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരനായ ജൂതന് യൂസുഫ് അല് ഖത്വാബ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ജര്മ്മന് ഭാഷയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനമാണിത്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം