ഉറുക്കും ഏലസ്സും

വിേശഷണം

ഉറുക്കും ഏലസ്സും:- മനസ്സില്‍ രോഗവും ദുര്‍ബലതയും ഉള്ളവര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗമാണിത്.ഇത് അവര്‍ക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യുകയില്ല.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം