ഇസ്ലാം സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ സംക്ഷിപ്ത മായി വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം