ഇസ്ലാമില് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം