കര്‍മ്മ നിദാനശാസ്ത്രം

വിേശഷണം

മതപരമായ വിധികള്‍ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നും കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമാണിതില്‍ ഉള്ളത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം