ഫിദിയ(പ്രായശ്ചിതം)

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഹജ്ജിനെയും ഉംറയെയും കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസ്തുത പ്രബന്ധത്തില്‍ ഹജ്ജിലെ തെറ്റുകള്‍ക്കുള്ള ഫിദിയകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ഇനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം