ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസ്തുത പ്രബന്ധത്തില്‍ നബി(സ്വ)യുടെ ഹജ്ജിന്‍റെ രൂപം വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം