മുഹറം മാസത്തിലും ആശൂറാ‍അ് ദിവസത്തിലും നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

മുഹറം മാസത്തിലും ആശൂറാ‍അ് ദിവസത്തിലും നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം