ആശൂറാ നോമ്പും മൂസാനബിയും ഫിര്‍’ഔനുമായുള്ള ബന്ധവും

വിേശഷണം

ആശൂറാ നോമ്പും മൂസാനബിയും ഫിര്‍’ഔനുമായുള്ള ബന്ധവും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം