മുഹറം മാസത്തില്‍ റഫിളിയ്യാക്കള്‍ക്കിടയിലുള്ള ബിദ്’അത്തുകള്‍-രണ്ട്

വിേശഷണം

ഹുസൈന്‍ (റ) ശഹീദായ മുഹറം മാസത്തില്‍ ശിയാക്കാളില്‍പ്പെട്ട റാഫിളിയ്യാ വിഭാഗം ദു:ഖം ആചരിക്കുന്നു.തെളിവുകളുടെ പിന്‍ബലമില്ലാത്ത പ്രസ്തുത ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം