മുഹറം മാസം-ഖൂര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

പവിത്രമാസവും ഹിജ്’റ വര്‍ഷത്തിന്‍റെ ആരംഭവുമായ മുഹറത്തിന്‍റെയും മൂസാ നബിയെ അല്ലാഹു ഫിര്‍’ഔനില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ദിനമായ ആശൂറാഇന്‍റെയും ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം