വിചാരണയും മീസാനും-ഒന്ന്

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും വിചാരണ, നന്മ തിന്മകള്‍ തിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം