സ്വപ്നം ക്ണ്ടാലുള്ള മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തില്‍ നല്ല തും ചീത്തയായതുമായ സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ പറയ്യേണ്ടതും പ്രവാചകന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം