നബി(സ്വ)യുടെ ഹൌള്

വിേശഷണം

ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രസ്തുത പ്രബന്ധത്തില്‍ പരലോകത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹു പ്രവാചകന് നല്‍കുന്ന ഹൌളിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം