സ്വിറാത്ത് പാലം

വിേശഷണം

ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രബന്ധത്തില്‍ പരലോകത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വിറാത്ത് എന്ന പാലത്തെ കുറിച്ചും അതിലൂടെയുള്ള നടത്തത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം