രണ്ട് സാക്’ഷ്യ വചനങ്ങള്‍-ഒന്ന്

വിേശഷണം

ശഹാദത്ത് കലിമകളുടെ അര്‍ത്ഥം, റുക്’നുകള്‍,നിബന്ധനകള്‍, അവ ദുര്‍ബലമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം