ഏകദൈവ വിശ്വാസം-രണ്ട്

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ നിര്‍വചനം,സ്ഥാനം, സ്വാധീനം, ഇനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം