അല്ലാഹുവിനുള്ള അവകാശങ്ങള്‍-ഒന്ന്

വിേശഷണം

മനുഷ്യന് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ നല്‍കിയ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള അവകാശങ്ങളായ അവനില്‍ വിശ്വസിക്കുക,ആരാധനകള്‍ ചെയ്യുക, വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം